Ohita navigaatio

Alueasiantuntijan blogi, syyskuu 2023

Parahin kasvatus- ja opetusalan ammattilainen, opettaja ja esihenkilö

 

Peruskouluissa ja lukioissa uuden lukuvuoden koulutyö aloitettiin Kymenlaaksossa noin kuukausi sitten elokuussa viikolla 32. Ammattioppilaitoksissa suuri osa opettajista ja opiskelijoista palaili opinahjoonsa jo hieman aiemmin, osa jopa heinäkuun lopussa. Varhaiskasvatuksessa lasten määrä on taas lomakauden päättyessä palannut perinteisiin kesälomia edeltäviin uomiinsa ja vapaassa sivistystyössä valmistaudutaan niinikään tulevan lukuvuoden opetuksen aloittamiseen.

 

Tässä yhteydessä, kesän ja lomien jälkeen, kun opettajien ja esihenkilöiden katse on tulevassa vuodessa, on hyvä palauttaa mieleen vanha viisaus – tarttis saada työhön ”Jotain rotia”.

Mistä on kysymys?

Nyt tarvitaan Joku roti! Kampanjan avulla OAJ auttaa jäseniä lisäämään heidän työnsä suunnitelmalli-suutta sekä selkeyttämään ja rajaamaan työtehtäviä. Työhyvinvoinnin paranemisen lisäksi tavoitteena on alan pitovoiman vahvistaminen.

Löydät kampanjan myös OAJ:n somesta – ota #jokuroti seurantaan!

Mitä tapahtui aiemmin?

OAJ toteutti vuosina 2016–2017 Joku roti! -kampanjan, jolla vahvistettiin jäsentemme tietoutta heitä koskevista sopimuksista ja lisättiin rohkeutta pitää kiinni sovituista työtehtävistä ja työajoista.

OAJ:n valtuusto ja muut jäsenemme toivoivat kampanjalle jatkoa. Syksyn 2023 kampanjastartin syynä on jäsenkunnan kokemus lisääntyneestä työmäärästä, työajan riittämättömyydestä ja muuttuneista tehtävänkuvista.

Tässä hyödyllistä tietoa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion työajasta, opettajien tehtävistä ja palkkauksesta:

 

Varhaiskasvatus

https://www.oaj.fi/contentassets/c5eae3e836be45ada24cc4167977fe27/oaj_joku_roti_vaka.pdf

 

Peruskoulu ja lukio

https://www.oaj.fi/contentassets/d285b68328644d55b81fcd55da79fc93/oaj_joku_roti_opas_peruskoulun_ja_lukion_opettajat_esihenkilot.pdf

 

Peruskoulun ja lukion opettajan tulee huomioida yhteissuunnitteluajan riittävyys. Opettaja on pitkälti itse vastuussa siitä, että virkaehtosopimuksessa määritelty enimmäismäärä yhteissuunnitteluun ja koulun yhteisiin tapahtumiin riittää eikä ylity. Jos se ylittyy, lisäpalkkaa ei ole tiedossa. OVTES:ssa on määritelty enimmäismäärä, esimerkiksi perusopetuksen 120 tuntia lukuvuodessa tekee viikkoa kohden enimmillään 3 h 9 min yhteissuunnittelutyötä. Lukiossa määrä on 101 ja aikuislukiossa 89 tuntia. Nämä ovat enimmäistuntimääriä, jotka ovat käytettävissä sopimuksen mukaan.

 

Jotta nämä riittävät opettajakokouksiin, aineryhmä-/tiimipalavereihin, kodin ja koulun yhteistyöhön, oppituntien ulkopuolella tapahtuvaan yhteydenpitoon kollegojen ja vanhempien kanssa yms., tulee YS-aikaa suunnitella ja seurata. Välttämättä koulutasolla ei ole aina järkevää varata viikottaista yhtä YS-tuntia opettajien suunnitteluun ja istuttaa opettajia kokouksissa viikoittain, jos asiaa ei ole, sillä yksi tunti suunnittelua viikossa vähentää YS-aikaa vuositasolla 38 tuntia. Tästä on syytä yhteistuumin keskustella rehtorin kanssa. Yhteissuunnittelutyöajan tulee riittää myös Wilma-viestien lukemiseen ja vastaamiseen ja kollegoiden keskinäiseen yhteistyöhön sekä kodin ja koulun yhteistyöhön.

 

Opettajan palkanmaksun perustana on oppitunti, joka on 60 minuuttia. Välituntisin tapahtuva yhteistyö tai Wilma-viestittely ei kuluta YS-aikaa. Kolme veso-päivää (18 h) on varattu vuosittain koulutukseen ja koulukohtaiseen suunnitteluun.

 

Opettajan oman toiminnan suunnittelun kannalta olisi eduksi, että lukuvuoden alussa ilmoitettaisiin opettajakokoukset ym,. palaverit ja vanhempainillat, jotta opettaja voisi suunnitella, miten jäljellejäävän YS-ajan käyttää.

 

Koska peruskoulussa ja lukiossa valtaosa opettajista on opetusvelvollisuustyöajassa, on syytä muistaa, että oppitunnin hintaan (palkkaan) kuuluu tunnin valmistelu ja jälkityöt. Voit siis itse vaikuttaa työmäärääsi esimerkiksi harkitsemalla, kuinka usein ja laajoja kokeita pidät tai paljonko teetät oppilailla/opiskelijoilla kotona tehtäviä, jotka edellyttävät, että tarkistat ja kommentoit vastauksia. Mitä enemmän pidät kokeita tai teetät tarkistettavia tehtäviä, sitä enemmän sinulla on töitä ”samalla palkalla” kuin naapuriluokan kollegallasi, joka teettää vähemmän. Opettajan pedagogiseen vapauteen kuuluu itsenäinen harkinta tällaisten asioiden suhteen.

 

Vuosityöajassa olevat oppilaanohjaajat ja opinto-ohjaajat & erityisopettajat puolestaan joutuvat huolehtimaan, että kaikki työ mahtuu palkanmaksun perusteena olevaan vuotuiseen tuntimäärään. Etukäteissuunnittelu on välttämätöntä, samoin seuranta.

 

Apua suunnitteluun ja seurantaan Vipusta

https://www.oaj.fi/jasenyys/oajn-verkkopalvelut/vipu/

 

Ammatillisen koulutuksen kohdalla sovelletaan pääsääntöisesti vuosityöaikaa, johon sisältyy kaikki tehty työ. Kuitenkin myös tässä Rotille on paikkansa mm. siten, että opettaja opetuksensa valmistelussa ja jälkitöissä pitäytyy sitomattomaan työaikaan varatussa ajassa. Työaikasuunnitelmaan kirjatun ajankäytön /tehtävä tulee olla työtä ohjaava normi. Jos vuoden aikana näyttää, että työaika ei riitä, tulee työaikasuun-nitelman riittämättömyydestä keskustella esihenkilön kanssa ja sopia, mitä työtä jätetään pois, tai lisätä tuntimäärää virka-/työehtosopimuksen määrittelemät enimmäisrajat huomioiden.

 

Rehtorien työaika poikkeaa alaistensa työajasta. Rehtoreilla se on esimerkiksi koulussa Ovtes:n mukaan koulun/oppilaitoksen toiminta huomioiden soveltuvin osin toimistotyöaika, joka on 36,25 h viikko.. Rehtorin työaikaa tulee suunnitella ja seurata. Rehtorinkin pitäisi siis suoriutua työtehtävistään pääsääntöisesti tässä ajassa. Tilanne, jossa rehtori tekee päivittäin 1-2 tuntia ylitöitä, vuositasolla 200-400 tuntia ylitöitä, on selkeästi Joku Rotin periaatteiden vastainen. Kunnassa kannattaisi kiinnittää huomioita siihen, onko koulusihteeriresurssi riittävä, jottei rutiininomaisia toimistotöitä kasaudu rehtorille, ja onko koulun/oppilaitoksen koko huomioiden käytettävissä virka-apulaisrehtoreita. Virka-apulaisrehtorin etu opettaja-apulaisrehtoriin on se, että hänen työaikansa määräytyy kuten rehtorin ts. työaikaa hallinnollisiin tehtäviin on enemmän. Lisäksi koska hän ei ole opettaja, hän on myös opettajien esihenkilö, jolloin rehtori voi helpommin delegoida hänelle koulun johtamiseen liittyviä tehtäviä.

 

Varhaiskasvatuksen opettajille on varattava sopimuksen mukainen sak-työaika opetuksen suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten. Ilman, että näin toimitaan, ei voida puhua tavoitteellisesta, laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Näihin lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin tulee varata noin 13 % työajasta

(sak-työaikaa), joka on noin 5 tuntia viikossa. Osa-aikatyössä sak-työaikaa on samassa suhteessa kuin työaika on täydestä työajasta.

 

 Halutessasi voit osallistua OAJ:n toimiston webinaareihin OAJ Saunassa seuraavasti:

 • Maanantai 11.9. klo 16.30–17.30 Joku roti! -webinaari: peruskoulut
  Maanantai 18.9. klo 16.30–17.30
  jatkot Saunassa: ys-aikaHUOM! Muuttuneet päivät
 • Keskiviikko 10.10. klo 9.30–10.30 Joku roti! -webinaari: taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö
  Tiistai 24.10. klo 9.00–10.00
  jatkot aamu-Saunassa: tuntiopettajat, muun työn rajaamisen ongelmat
 • Tiistai 24.10. klo 16.30–17.30 Joku roti! -webinaari: lukiot
  Tiistai 31.10. klo 16.30–17.30
  jatkot Saunassa: lukioresurssi yms.
 • Keskiviikko 8.11. klo 17–18 Joku roti! -webinaari: ammatillinen toinen aste
  Tiistai 14.11. klo 16.30–17.30
  jatkot Saunassa: työajan suunnittelu ja -seuranta (sitomaton, kohdentamaton työaika, sairauspoissaolot ja vuosityöaika)
 • Maanantai 20.11. klo 17–18 Joku roti! -webinaari: ammattikorkeakoulut
  Tiistai 28.11. klo 16.30–17.30
  jatkot Saunassa: työajan suunnittelu ja -seuranta (kohdentamaton työaika, ei pro bono)
 • Maanantai 4.12. klo 17–18 Joku roti! -webinaari: kaikki – työkuorma
  Keskiviikko 13.12. klo 17–18 
  jatkot Saunassatyölämäoppaasta: miten toimia, kun työkuorma käy liian suureksi

Kasvatus- ja opetustyö on maailman vanhimpia ja hienoimpia ammatteja. Se ei kuitenkaan vuonna 2023 ole enää kutsumustyö, vaan kasvatuksen/opetuksen asiantuntijan tehtävä, jossa on määritelty palkka ja työaika. Opettaja ja esihenkilö voi olla ylpeä koulutuksestaan ja osaamisestaan ja edellyttää, että hänelle osoitetut tehtävät hoidetaan työajalla. Osa vastuusta kuuluu myös itsellesi – Jotain Rotia!

 

Lisätietoa työajastasi saat omalta pääluottamusmieheltäsi sekä OAJ:n työelämäoppaasta https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/tyoaika/

 

Hyvää syyslukukautta ja voimia arvokkaaseen työhösi,

 

Tuomas Riikonen

alueasiantuntija

OAJ:n Kymenlaakson alueyhdistys ry

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000