Ohita navigaatio

OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet 2023

Alueasiantuntijan blogi

Arvoisa OAJ:n jäsen, opettaja/kasvatus-, opetus- ja koulutusalan esihenkilö Kymenlaaksossa

Olemme eläneet eräänlaisissa poikkeusoloissa vuodesta 2020 lukien. Korona, Ukrainan sota ja energiakriisi koskettavat meitä kaikkia niin yksilöinä kuin opetusalan ammattilaisinakin. Samaan aikaan Suomi velkaantuu, väestö vanhenee ja syntyvyys laskee – meillä on perusteltu huoli tulevaisuudesta, omasta, lastemme ja lastenlastemme elämästä tulevaisuuden Suomessa. Riittävätkö rahat, säilyykö elintaso ja hyvinvointi nykytasollaan?

Näihin kysymyksiin vastaavat poliitikot, erityisen innokkaasti nyt lähenevien eduskuntavaalien alla. Myös ammattijärjestömme OAJ kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Seuraavassa otteita järjestömme eduskuntavaalitavoitteista, joita yritämme saada mukaan puolueiden hallitusohjelmatavoitteisiin. Sinä voit yksittäisenä opettajana ja/tai esihenkilönä olla apuna vaikuttamistyössä. Kun tapaat ehdokkaita, tai olet ehdolla itse, muista pitää esillä OAJ:n tavoitteita ja näkemyksiä – niiden edistämisestä hyödymme kaikki.

Kestävät perustukset koulutukselle

Kasvatus, koulutus ja tutkimus ovat Suomessa vedenjakajalla. Ne eivät enää tuota Suomen tarvitsemaa osaamista, ellei niiden perustuksia laiteta kuntoon. Suomen on sitouduttava koulutusrahoituksen nostoon muiden Pohjoismaiden tasolle. Nostoon on tehtävä ylihallituskautinen suunnitelma, ja rahoitusta on kasvatettava kohti tätä tasoa ensi hallituskaudella. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta on kasvatettava kohti parlamentaarista 4 prosentin bkt-tavoitetta.

Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet on turvattava selkeällä ja sitovalla lainsäädännöllä, eikä kuntien tehtäviä tule eriyttää. Opettajien kelpoisuusvaatimuksista ei tule tinkiä.

Hyvä työelämä kaikille

Hyvinvoivat, osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat edellytys hyvinvointiyhteiskunnan toimivuudelle. Työturvallisuuslakia on kehitettävä ja sen valvontaa on uudistettava nykyistä velvoittavammaksi. Psykososiaalista kuormitusta tulee ennaltaehkäistä työelämässä.

Kasvatus- ja koulutusalalla on parannettava johtamisen resursseja ja kehitettävä johtamisosaamista. Työntekijöiden oikeus täydennyskoulutuksen ja perehdytykseen on turvattava lainsäädännöllä.

Perustaidot jokaiselle

Laskevien oppimistulosten, eriytyvän osaamisen ja puuttuvien perustaitojen korjaaminen ei onnistu ilman voimakkaita ja konkreettisia toimia.

Kaksivuotinen esiopetus on vakiinnutettava ja oppijoiden saaman opetuksen määrää on nostettava etenkin perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Oppimisen tukea on vahvistettava täsmällisellä lainsäädännöllä eri koulutusasteilla. Riittävästä opettajamäärästä sekä ryhmäkoosta on säädettävä täsmällisemmin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.

Taitavaa työvoimaa ja korkeaa osaamista

Kestävyysvajetta pahentava osaamisvaje on otettava hallintaan koulutuksella. Työikäisen väestön osaaminen on turvattava systemaattisella ennakoinnilla ja jatkuvalla oppimisella. Maahanmuuttajien osaamista ja työllistymistä on tuettava koulutuksella.

Laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen saavutettavuus eri alueilla on varmistettava. Korkeakoulutettujen määrän kasvattaminen edellyttää korkeakoulujen lisäresursointia.

 

Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen ketju kuntoon – OAJ esittää eri koulutusmuotoihin muun muassa:

Varhaiskasvatus

 • Nostetaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät yliopistoissa vastaamaan alan tarvetta.
 • Vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa tekemällä maksuttomasta esiopetuksesta kaksivuotinen.

Perusopetus

 • Nostetaan perusopetuksen vähimmäistuntimäärää perustaitojen vahvistamiseksi​.
 • Korjataan oppimisen tuen lainsäädännön ongelmat ja turvataan sen riittävä rahoitus.
 • Käynnistetään maahanmuuttotaustaisia oppilaita koskeva kehittämisohjelma.

Säilytetään nykyinen toisen asteen koulutuksen järjestäjämalli: lukio ja ammatillinen koulutus omina koulutusmuotoinaan.

Lukio

 • Kehitetään lukion rahoitusta perustumaan koulutuksen saavutettavuuteen ja laatuun.
 • Vahvistetaan oppimisen tukea ja opinto-ohjausta.

Ammatillinen toinen aste

 • Selkeytetään koulutuksen rahoitusmallia ja vahvistetaan perusrahoituksen tasoa.
 • Turvataan riittävä ja laadukas opettajan antama opetus.
 • Vahvistetaan oppimisen tukea.

Taiteen perusopetus

 • Parannetaan koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta kuntien ja koulutusmuotojen yhteistyöllä.
 • Turvataan taiteen perusopetuksen toiminnan laatu pitkäjänteisellä kehittämisohjelmalla.

Vapaa sivistystyö

 • Vahvistetaan vapaan sivistystyön roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona.
 • Vahvistetaan etenkin heikkojen perustaitojen varassa olevien ohjausta ja koulutusta.

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu

 • Kehitetään korkeakoulutusta hallitusti ja tunnistetaan duaalimallin vahvuudet.
 • Rahoitusmallit vahvistavat koulutuksen laatua sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa pitkäjänteisesti.
 • Monipuolistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja huomioidaan korkeakoulutuksen rooli entistä laajemmin alueellisena toimijana.

Opettajankoulutus

 • Koulutetaan opettajia tarvetta vastaava määrä, otetaan käyttöön opettajarekisteri.
 • Vahvistetaan opettajien jatkuvan osaamisen kehittämistä.
 • Turvataan opettajien osaaminen vahvoilla kelpoisuusvaatimuksilla, joita ei lasketa miltään osin.
 • Vakiinnutetaan pysyväksi opettajankoulutuksen foorumi ja alan tutkimuksen kehittäminen.

Yksityiskohtaisemmin voit halutessasi tutustua yhteisen OAJ:mme tavoitteisiin osoitteessa  https://www.oaj.fi/vaalit2023. Mikäli olet poliittisesti aktiivinen, lähdepä ehdolle! Mitä enemmän eduskunnassa on opettajia tai opettajataustaisia ihmisiä, sitä paremmin koulutuksen puolesta esitetyt näkökohdat tulevat huomioiduiksi päätöksenteossa. Vaikka arjen koulunpidon kannalta tärkeät päätökset tehdään kunnissa, on eduskunta erittäin tärkeä lakien säätäjänä ja kuntien lakisääteisten palveluiden rahoituksesta päättävänä.

Toivotan kaikille hyvää loppusyksyä ulkoilman harmaudesta huolimatta ja lämmintä joulun odotusta – tavataan alueyhdistyksen tilaisuuksissa!

Tuomas Riikonen, alueasiantuntija

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000